Тус станцын

КВТС-20/150 №1 зуухны конвектив хэсгийг бүрэн шинэчилж дууссан.

Тунгаагдсан усан сан болон үнсэн сангийн үнсний цэвэрлэгээ хийгдэж байна.

Угаахын насосны сорох ф300 2 шугамыг солих ажил бүрэн хийгдэж дууслаа.

Үнсэн сангийн цэвэрлэгээ бүрэн хийгдэж дууслаа.

Төв худгуудад ус соруулж, станцын бохирын худгуудын бохирдлыг цэвэрлэн, шинэ Налайх хорооллын хэрэгцээний халуун усны насосын сууринд засвар хийгдсэн.

Тунгаагдсан усан сан болон үнсэн сангийн үнсний цэвэрлэгээ хийгдэж байна.

Станцын түүхий усны төв шугамын хаалт арматурыг бүрэн задалж засвар хийгдсэн.

Төв шугамын хаалт арматууруудад үзлэг, засвар үйлчилгээ хийгдсэн.

Сүлжээний усны насос №1,2-ийг Бүрэн задалж 209-н холхивч 4ш солигдож элэгдсэн түлкүүдийг шинээр зорж сэргээн засварлав.