card

Дулааны эрчим хүч хэрэглэгч болон компанийн ажиллагсдаас тус компанид 2023 оны 03 дугаар сард нийт 13 өргөдөл, гомдол ирснээс:

✅ Дулааны төлбөр тооцоотой холбоотой өргөдөл гомдол-2 

✅ Халаалттай холбоотой өргөдөл, гомдол-11

✅ Архивын лавлагаа авах талаар гаргасан өргөдөл, гомдол-0

✅ Компанийн ажиллагсадтай холбоотой өргөдөл гомдол-0 ирсэн бөгөөд хуулийн хугацаанд нийт өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэсэн болно.

 

Дулааны эрчим хүч хэрэглэгч болон компанийн ажиллагсдаас тус компанид 2023 оны 02 дугаар сард нийт 25 өргөдөл, гомдол ирснээс:

✅ Дулааны төлбөр тооцоотой холбоотой өргөдөл гомдол-3 

✅ Халаалттай холбоотой өргөдөл, гомдол-7

✅ Архивын лавлагаа авах талаар гаргасан өргөдөл, гомдол-2

✅ Компанийн ажиллагсадтай холбоотой өргөдөл гомдол-13 ирсэн бөгөөд хуулийн хугацаанд нийт өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэсэн болно.

 

Дулааны эрчим хүч хэрэглэгч болон компанийн ажиллагсдаас тус компанид 2023 оны 01 дүгээр сард нийт 22 өргөдөл, гомдол ирснээс:

✅ Дулааны төлбөр тооцоотой холбоотой өргөдөл гомдол-2 

✅ Халаалттай холбоотой өргөдөл, гомдол-8

✅ Архивын лавлагаа авах талаар гаргасан өргөдөл, гомдол-1

✅ Компанийн ажиллагсадтай холбоотой өргөдөл гомдол-11 ирсэн бөгөөд хуулийн хугацаанд нийт өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэсэн болно.

 

Дулааны эрчим хүч хэрэглэгч болон компанийн ажиллагсдаас тус компанид 2022 оны 12 дугаар сард нийт 14 өргөдөл, гомдол ирснээс:

✅ Дулааны төлбөр тооцоотой холбоотой өргөдөл гомдол-4 

✅ Халаалттай холбоотой өргөдөл, гомдол-7

✅ Архивын лавлагаа авах талаар гаргасан өргөдөл, гомдол-0

✅ Компанийн ажиллагсадтай холбоотой өргөдөл гомдол-3 ирсэн бөгөөд хуулийн хугацаанд нийт өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэсэн болно.

 

Дулааны эрчим хүч хэрэглэгч болон компанийн ажиллагсдаас тус компанид 2022 оны 11 дүгээр сард нийт 24 өргөдөл, гомдол ирснээс:

✅ Дулааны төлбөр тооцоотой холбоотой өргөдөл гомдол-9 

✅ Халаалттай холбоотой өргөдөл, гомдол-6

✅ Архивын лавлагаа авах талаар гаргасан өргөдөл, гомдол-1

✅ Компанийн ажиллагсадтай холбоотой өргөдөл гомдол-8 ирсэн бөгөөд хуулийн хугацаанд нийт өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэсэн болно.

 

Дулааны эрчим хүч хэрэглэгчдээс тус компанид 2022 оны 10 дугаар сард нийт 10 өргөдөл, гомдол ирснээс

✅ Дулааны төлбөр тооцоотой холбоотой өргөдөл, гомдол-8

✅ Халуун устай холбоотой өргөдөл, гомдол-1

✅ Халаалттай холбоотой өргөдөл, гомдол-1 ирсэн бөгөөд хуулийн хугацаанд бүгдийг нь шийдвэрлэсэн болно.

 

Хүсэлт илгээх