card

“НАЛАЙХЫН ДУЛААНЫ СТАНЦ” ТӨХК-ИЙН 2030 ОН ХҮРТЭЛ БАРИМТЛАХ ТЕХНИКИЙН БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГ

 

БАТЛАВ

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ                                            Ц.ЭНХТҮВШИН

 

 

“НАЛАЙХЫН ДУЛААНЫ СТАНЦ” ТӨХК-ИЙН 2030 ОН ХҮРТЭЛ БАРИМТЛАХ ТЕХНИКИЙН БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГ

 

 

 

(I ҮЕ ШАТ 2018-2021 ОН)

(II ҮЕ ШАТ 2021-2025 ОН)

(III ҮЕ ШАТ 2025-2030 ОН)

 

ХЯНАСАН:

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР                                                          М.ЛХАГВАСҮРЭН

БОЛОВСРУУЛСАН:

АШИГЛАЛТЫН ИЖЕНЕР                                         А.ЦЭРЭНДОРЖ

ЗАСВАРЫН ИНЖЕНЕР                                           М.МАЙНБАЯР

АХЛАХ ЛАБОРАНТ                                                  Ж.БОЛОР-ЭРДЭНЭ

 

 

НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ 2022 ОН

АГУУЛГА

 1. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ.............................................................................................
 2. КОМПАНИЙН ЭРХЭМ ЗОРИЛГО,
 3. ХЭТИЙН ЗОРИЛТ.......................................................................................................
 4. ТЕХНИКИЙН БОДЛОГЫН ҮНДСЭН ЗОРИЛГО..................................................
 5. ТЕХНИКИЙН БОДЛОГЫН ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ, ЗОРИЛТУУД..................................
 1. ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН АШИГТ АЖИЛЛАГААГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ, НАЙДВАРТАЙ АЖИЛЛАГААГ ХАНГАХ ЧИГЛЭЛИЙН ХҮРЭЭНД  ДАРААХ ЗОРИЛТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ................................................................................................................
 2. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ ШИНЭЧЛЭХ, ШИНЭ ТЕХНИК ТЕХНОЛОГИ НЭВТРҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛИЙН ХҮРЭЭНД ДАРААХ ЗОРИЛТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ........
 3. БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ ЧИГЛЭЛИЙН ХҮРЭЭНД ДАРААХ ЗОРИЛТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ..................................
 1. ТЕХНИКИЙН БОДЛОГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЕ ШАТ, ХҮРЭХ ҮР ДҮН...................
 2. ТЕХНИКИЙН БОДЛОГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ, ТӨЛӨВЛӨГӨӨ..............................................................................................................
 3. ТЕХНИКИЙН БОДЛОГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ШААРДАГДАХ ХӨРӨНГӨ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ЭХ ҮҮСВЭР................................
 4. "НАЛАЙХЫН ДУЛААНЫ СТАНЦ" ТӨХК-ИЙН 2019-2021 ОНЫ ТЭЗҮ-ИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ...............................................................................................................
 5. ТЕХНИКИЙН БОДЛОГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ................

 

 1. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

            Компанийн техникийн бодлого нь улс орны эрчим хүчний өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэглээг хангах, байгаль орчинд ээлтэй, эдийн засгийн үр ашигтай дэвшилтэт техник технологид түшиглэсэн, найдвартай үйлдвэрлэл явуулах, компанийн тогтвортой хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл явц дахь чиглэл, арга замыг тодорхойлно.

Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны бүхий л шат дамжлага, түүхий эд боловсруулалт, нөөцлөлт, үйлдвэрлэлт, хангалтын үйл ажиллагаанд хөгжлийг төлөвлөх, үр ашгийг нэмэгдүүлэх, техник технологийг шинэчлэх, байгаль орчинд нөлөөлөх сөрөг нөлөөлийг бууруулах зэрэг арга хэмжээг шат дараатай авч хэрэгжүүлэхэд энэхүү бодлогын баримт бичгийг үндэслэл болгоно.

Энэхүү баримт бичгийг Монгол Улсын Үндсэн хууль, Эрчим хүчний тухай хууль, Эрчим хүчний салбарын мастер төлөвлөгөө, Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлого/2015-2030 он/ болон бусад хууль тогтоомжуудад нийцүүлсэн болно.

 1. Компанийн эрхэм зорилго, хэтийн зорилт

 

Эрхэм зорилго

            Манай байгууллагын эрхэм зорилго бол “Хэрэглэгчээ дээдлэн, дэвшилтэт технологид түшиглэсэн, дулааны эрчим хүчний үр ашигтай үйлдвэрлэл явуулах” юм.

Хэтийн зорилт

            Бидний алсын хараа буюу хэтийн зорилт нь манай компани хаа хүрэхээр тэмүүлж байгааг илтгэх бөгөөд “Байгаль орчинд ээлтэй, хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжид нийцсэн өндөр хүчин чадал бүхий шинэ эх үүсвэртэй болох” юм.

 1. Техникийн бодлогын үндсэн зорилго

            Компанийн эрхэм зорлигод хүрэх бодлогын гүүр нь болж орчин үеийн шинэлэг техник, технологийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэн хүн ба байгаль орчинд ээлтэй, эдийн засгийн хэмнэлттэй, эрчим хүчний найдвартай үйлдвэрлэл явуулахад чиглэсэн бодлого, чиглэлийг тодорхойлж, эрчим хүчний салбарын хэмжээнд тэргүүлэгч байгууллага болгон хөгжүүлэхэд оршино.

 1. Техникийн бодлогын чиглэл, зорилтууд

            Техникийн бодлогын хүрээнд хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөр бусад арга хэмжээ нь компанид хэрэгжүүлж байгаа удирдлагын менежмент болон олон улсын стандартын шаардлагуудтай хослон техникийн бодлогын үндсэн зорилтыг хангахад чиглэсэн байна.

“Налайхын Дулааны Станц” ТӨХК-ийн техникийн бодлогын хүрээнд дараах үндсэн чиглэлд хэрэгжүүлэх бодлогын арга хэмжээг авч үзнэ. Үүнд:

 1. Үйлдвэрлэлийн ашигт ажиллагааг дээшлүүлэх, найдвартай ажиллагааг хангах
 2. Тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх, шинэ техник технологи нэвтрүүлэх
 3. Байгаль орчинд нөлөөлөх сөрөг нөлөөллийг бууруулах

 

 1. Үйлдвэрлэлийн ашигт ажиллагааг дээшлүүлэх, найдвартай ажиллагааг хангах чиглэлийн хүрээнд дараах зорилтыг хэрэгжүүлнэ.
  1. Тоос бэлтгэх системийг сайжруулах
  2. Түлш бэлтгэх системийг сайжруулах
  3.  Ус бэлтгэх, боловсруулах системийг сайжруулах
  4.  Эргэлтийн системийн дулааны алдагдлыг бууруулах
  5. Тоног төхөөрөмжийн цахилгаан хэрэглээний үр ашгийг дээшлүүлэх
  6. Удирдлагын /DCS/ системийг боловсронгуй болгох
  7. Үйлдвэрийн агааржуулалт, гэрэлтүүлгийн системийг шинэчлэх

 

 1. Тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх, шинэ техник технологи нэвтрүүлэх чиглэлийн хүрээнд дараах зорилтийг хэрэгжүүлнэ.
  1. Шинээр станц барих, суурилагдсан хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх
  2. Зуухны технологийг сайжруулах, шинэчлэх, хүчин чадал нэмэгдүүлэх
  3. Химийн лабораторийг шинэчлэх, тохижуулах

 

 1. Байгаль орчинд нөлөөлөх сөрөг нөлөөллийг бууруулах чиглэлийн хүрээнд дараах зорилтыг хэрэгжүүлнэ.

3.1 Утааны хийтэй хаягдах хорт бодисын хэмжээг бууруулах

3.2 Үнс зайлуулах систем, үнсэн сан, тунгаагдсан усан сангийн плёнкийг сольж, хөрсөнд алдах усны алдагдлыг арилгах.

 

 1. Бодлогыг хэрэгжүүлэх үе шат, хүрэх үр дүн

 

Хэрэгжүүлэх үе шат, хуваарилалт

Үе шатууд

Төлөвлөсөн хугацаа

 •  
 •  

I шат

Богино хугацаанд

0-4 жил

 1.  

II шат

 •  
 •  

5-10 жил

 1. 1-2025

III шат

 •  
 •  

11-15 жил

 1. 5-2030

 

Хүрэх үр дүн:

Шалгуур үзүүлэлт

Суурь түвшин

Зорилтот түвшин

2017 он

Богино хугацаанд

2021 он

Дунд хугацаанд

2025 он

Урт хугацаанд

2030 он

Дулаан үйлдвэрлэх суурилагдсан хүчин чадал

 

69 МВт

60 Гкал

 

 

216 МВт

186 Гкал

 

 

Дотоод хэрэгцээ

 

 

 

 

Нэгж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд ноогдох өөрийн өртөг

 

 

 

 

Нэгж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд зарцуулах цахилгаан эрчим хүч

 

 

 

 

Дотоод хэрэглээний цахилгаан эрчим хүч

 

 

 

 

 

 1. ТЕХНИКИЙН БОДЛОГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ, ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Д/Д

Хэрэгжүүлэх ажлууд

Төлөвлөж буй хугацаа

 

Богино хугацаанд /2018-2021 он/

Дунд хугацаанд /2021-2025 он/

Урт

хугацаанд /2025-2030 он/

 

Үйлдвэрлэлийн хэвийн ажиллагааг дээшлүүлэх, найдвартай ажиллагааг хангах чиглэлийн хүрээнд

 

1

Шинэ эх үүсвэр 216 МВт

 

 

2025

 

 

2

Зуух №1-н шаталтын процесст өөрчлөлт оруулан, ул ширмийг сольж БҮШ-д шилжүүлэх  

2019

 

 

 

3

ЗП-600 солих

2018

 

 

 

4

Бутлагч солих

2018

 

 

 

5

Зуух №2-н галын хотлын экран хоолой 12 ш 50.4 м солих

2018

 

 

 

6

Зуух №3-н ул ширмийг сольж БҮШ-д шилжүүлэх

2021

 

 

 

7

Маскальковын аппарат №1,2-н шугам хоолой шинэчлэн солих

2021

 

 

 

8

Зуух №1,2,3-н конвектив хэсгийг шинэчлэн солих

2021

 

 

 

9

Зуух №3-н утаа сорогчийн ажлын дугуй солих

2021

 

 

 

10

Зуух №3-н гадна  дулаалгыг иж бүрэн шинэчлэх

2020

 

 

 

11

Зуух №2-н шаталтын процесст өөрчлөлт оруулан, ул ширмийг сольж БҮШ-д шилжүүлэх 

2020

 

 

 

12

Хөөх №3 насосыг шинэчилж солих /ЦНС-60/231-г D46-30x10 болгон өөрчлөх

2019

 

 

 

13

Дамжлага-1,2-ын лент солих

2019

 

 

 

14

Нүүрс тэжээгч /Питатель/

2019

 

 

 

15

Тогтмол гүйдлийн цахилгаан нуман гагнуурын аппарат авах

2019

 

 

 

16

440 МВт хүчин чадалтай дулааны цахилгаан станц барих

 

 

2030

 

17

Зуух №1,2,3-н конвектив хэсгийг шинэчлэн солих

2021

 

 

 

18

Үнсэн сангийн плёнк солих

2019

 

 

 

19

Тунгаагдсан сангийн плёнк солих

2019

 

 

 

20

21

Зуух-1-н продувканы хаалтууд солих

2019

 

 

 

22

Зуух-2-нпродувканыхаалтуудсолих

2020

 

 

 

23

Зуух-3-нпродувканыхаалтуудсолих

2021

 

 

 

24

Деаэроторсолих

2019

 

 

 

25

Спектрофотометр, дагалдахбагаж,  хэмжиххэрэгсэл, реактивынхамт

2019

 

 

 

26

Хүчилтөрөгчийнагуулалттодорхойлохбагаж LDO оксиметр

2019

 

 

 

27

Нүүрсхүчлийнагууламжтодорхойлохбагаж

2019

 

 

 

28

Соронзонхутгагч

2019

 

 

 

29

Стандартсорохшүүгээ

2019

 

 

 

30

Стандартшинжилгээнийширээ

2019

 

 

 

31

Калориметр /бүрэнавтомат/ 8мин

2020

 

 

 

32

Түлшнийшинжилгээндашиглагдахтигель, завьтигелийнсуурь, хавчуур

2020

 

 

 

33

Тоосжилт тодорхойлох багаж /бүрэн автомат/

2021

 

 

 

34

Аналитиксорьцбэлтгэгчтөхөөрөмж /бүрэнавтомтат/

2020

 

 

 

35

Бутлагч /бүрэнавтомат/

2020

 

 

 

36

 

Ажлын байруудад хяналтын камер суурилуулах

2018

 

 

 

37

Ажлын байруудад аваарийн гэрэлтүүлгийг лед гэрлээр шинэчлэх

2020

 

 

 

38

Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг хянах хэмжүүрийн хяналтын цэгийг олшруулах 

 

2025

 

 

39

Цахилгаан хангамжийн нэмэлт бэлтгэл шугамтай болох

 

 

2030

 

40

Хөөхийн насос ЦНС-105-295

 

2022

 

 

42

Түүхий усны насос К-45-30

 

2022

 

 

43

Дулааны шугам сүлжээний шугаманд усан шахалт хийх насосны ком. /Насос нь 7.5 КВт, давтамж хувиргуур, холбох хэрэгсэл шланк 50 м, хэмжүүр/

 

2022

 

 

44

216 МВт шинэ эх үүсвэрийн зураг төсөв

 

2022

 

 

Байгаль орчинд нөлөөлөх сөрөг нөлөөллийг бууруулах чиглэлийн хүрээнд

 

45

Үнсэн сангийн плёнк солих

2018-2020

 

 

 

46

Тунгаагдсан усан сангийн плёнк солих

2018-2020

 

 

 

47

Гүний худаг 4 ширхэг шинээр өрөмдөж ашиглалтанд оруулах

2018-2020

 

 

 

48

Зуух №2-н шаталтын процесст өөрчлөлт оруулан, ул ширмийг сольж БҮШ-д шилжүүлэх 

2018-2020

 

 

 

               

 

 

 1. ТЕХНИКИЙН БОДЛОГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД

ШААРДАГДАХ ХӨРӨНГӨ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ЭХ ҮҮСВЭР

 •  

Хэрэгжүүлэх ажлууд

Шаардагдах хөрөнгө /сая.төгрөг/

Санхүүжилтын эх үүсвэр

Богино хугацаанд хийгдэх ажил /2018-2021 он/

 1.  

Зуух №1 ийн ул ширмийг шинэчилж солих

 1.  

 

 1.  

ЗП-600 цацагч солих

 1.  

 

 1.  

Бутлагч солих

 1.  

 

 1.  

Зуух №2-н галын хотлын экран хоолой 12 ширхэг буюу 50.4 м солих

 1.  

 

 1.  

Шнекийн хөдөлгүүр, редукторийг өөрчлөн шинэчлэх /3 ком/

 1.  

 

 1.  

Маскальковын аппарат №1,2-н шугам хоолой шинэчлэн солих

 1.  

 

 1.  

Зуух №3-н утаа сорогчийн ажлын дугуй солих

 1.  

 

 1.  

Зуух №3-н гадна талын дулаалга иж бүрэн шинэчлэх

 1.  

 

 1.  

Хөөх №3 насосыгшинэчилжсолих /ЦНС-60/231-г D46-30x10 болгонөөрчлөх

 1.  

 

 1.  

Дамжлага-1,2-ын лентсолих

 1.  

 

 1.  

Нүүрстэжээгч /Питатель/ солих

 1.  

 

 1.  

Тогтмолгүйдлийнцахилгааннумангагнуурынаппарат авах

 1.  

 

 1.  

Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг хянах хэмжүүрийн цэгийголшруулах

 1.  

 

 1.  

Цацагчийн хөдөлгүүрүүдийг лаптай хөдөлгүүрээр солих. /халалтаас хамгаалах/

 1.  

 

 1.  

Хэмжүүрийн лабораторийн хэмжил тохируулгын багаж хэрэгсэл шинээр авах, итгэмжлэлээ шинээр сунгуулах.

 1.  

 

 1.  

Манометрүүдийг шинэчлэх

 1.  

 

 1.  

Угаах, хөргөлт, маскальковын аппаратны дренаж шинэчилж солих

 1.  

 

 1.  

Оруулгын 1600А автомат болон секц автомат шинэчлэх

 1.  

 

 1.  

Зуух-1-нпродувканыхаалтуудсолих

 1.  

 

 1.  

Зуух-2-нпродувканыхаалтуудсолих

 1.  

 

 1.  

Зуух-3-нпродувканыхаалтуудсолих

 1.  

 

 1.  

Деаэроторсолих

 1.  

 

 1.  

Спектрофотометр, дагалдахбагаж,  хэмжиххэрэгсэл, реактивынхамт

 1.  

 

 1.  

Хүчилтөрөгчийнагуулалттодорхойлохбагаж LDO оксиметр

 1.  

 

 1.  

Нүүрсхүчилийнагуулалттодорхойлохбагаж

 1.  

 

 1.  

Соронзонхутгагч

 1.  

 

 1.  

Стандартсорохшүүгээ /2ком/

 1.  

 

 1.  

Стандартшинжилгээнийширээ /2ком/

 1.  

 

 1.  

Калориметр /бүрэнавтомат/ 8мин

 1.  

 

 1.  

Түлшнийшинжилгээндашиглагдахтигель, завьтигелийнсуурь, хавчуур

 1.  

 

 1.  

Тоосжилт тодорхойлох багаж /бүрэн автомат/

 1.  

 

 1.  

Аналитиксорьцбэлтгэгчтөхөөрөмж /бүрэнавтомтат/

 1.  

 

 1.  

Бутлагч /бүрэнавтомтат/

 1.  

 

 1.  

Ажлын байруудад хяналтын камер суурилуулах

30.0

 

 

 1.  

Ажлын байруудад аваарийн гэрэлтүүлгийг лед гэрлээр шинэчлэх

3.6

 

 

 1.  

Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг хянах хэмжүүрийн хяналтын цэгийг олшруулах 

20.0

 

 

 1.  

Цахилгаан хангамжийн нэмэлт бэлтгэл шугамтай болох

250.0

 

 

 1.  

Хөөхийн насос ЦНС-105-295

75.0

 

 1.  

Түүхий усны насос К-45-30

7.5

 

 1.  

Дулааны шугам сүлжээний шугаманд усан шахалт хийх насосны ком. /Насос нь 7.5 КВт, давтамж хувиргуур, холбох хэрэгсэл шланк 50 м, хэмжүүр/

15.0

 

 1.  

216 МВт шинэ эх үүсвэрийн зураг төсөв

200.0

 

Байгаль орчинд нөлөөлөх сөрөг нөлөөлөлийг бууруулах чиглэлийн хүрээнд

 1.  

Үнсэн сангийн плёнк солих

 1.  

 

 1.  

Тунгаагдсан усан сангийн плёнк солих

 1.  

 

 1.  

Гүний худаг 4 ш шинээр өрөмдөж ашиглалтанд оруулах

 1.  

 

 1.  

Зуух №1-н шаталтын процесст өөрчлөлт оруулан, ул ширмийг сольж БҮШ-д шилжүүлэх 

 1. 5.0

 

 1.  

Зуух №2-н шаталтын процесст өөрчлөлт оруулан, ул ширмийг сольж БҮШ-д шилжүүлэх 

 1. 5.0

 

 1.  

Зуух №3-н шаталтын процесст өөрчлөлт оруулан, ул ширмийг сольж БҮШ-д шилжүүлэх 

 1. 5.0

 

Дүн

 

Дунд хугацаанд хийгдэх ажил /2021-2025 он/

 1.  

Шинэ эх үүсвэр 216

 •  

 

Дүн

 

Урт хугацаанд хийгдэх ажил /2025-2030 он/

 1.  

440 МВт хүчин чадалтай дулааны цахилгаан станц

660.5 тэрбум

 

 

 

 

 

“НАЛАЙХЫН ДУЛААНЫ СТАНЦ” ТӨХК-ИЙН 2019 ОНД ХЭРЭГЛЭГДЭХ

ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Сар

Жилийннийтдүн

1-р сар

2-р сар

3-р сар

4-р сар

5-р сар

6-р сар

7-р сар

8-р сар

9-р сар

10-р сар

11-р сар

12-р сар

 

ЦЭХ  /мян.квт/

4380

700

550

450

420

350

100

75

45

140

400

500

650

 

ЦЭХ нэгжүнэ

128.5

128.5

128.5

128.5

128.5

128.5

128.5

128.5

128.5

128.5

128.5

128.5

128.5

 

ЦЭХ-нийтөлбөр /мян./

562830

89950

70675

57825

53970

44975

12850

9637.5

5782.5

17990

51400

64250

83525

 

ЦЭХ-нийчадлынтөлбөр /9000/

109500

17500

13750

11250

10500

8750

2500

1875

1125

3500

10000

12500

16250

 

Сэргээгдэх ЭХ-нийдэмжихтөлбөр /11,88/

52034.4

8316

6534

5346

4989.6

4158

1188

891

534.6

1663.2

4752

5940

7722

 

Нийтдүн /НӨАТ-гүй/

724364.4

115766

90959

74421

69459.6

57883

16538

12403.5

7442.1

23153.2

66152

82690

107497

 

                           

 

“НАЛАЙХЫН ДУЛААНЫ СТАНЦ” ТӨХК-ИЙН 2020 ОНД ХЭРЭГЛЭГДЭХ

 

ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

Сар

Жилийннийтдүн

1-р сар

2-р сар

3-р сар

4-р сар

5-р сар

6-р сар

7-р сар

8-р сар

9-р сар

10-р сар

11-р сар

12-р сар

 

ЦЭХ  /мян.квт/

4440

720

560

460

420

400

120

85

50

145

350

480

650

 

ЦЭХ нэгжүнэ

128.5

128.5

128.5

128.5

128.5

128.5

128.5

128.5

128.5

128.5

128.5

128.5

128.5

 

ЦЭХ-нийтөлбөр /мян./

570540

92520

71960

59110

53970

51400

15420

10922.5

6425

18632.5

44975

61680

83525

 

ЦЭХ-нийчадлынтөлбөр /9000/

111000

18000

14000

11500

10500

10000

3000

2125

1250

3625

8750

12000

16250

 

Сэргээгдэх ЭХ-нийдэмжихтөлбөр /11,88/

52747.2

8553.6

6652.8

5464.8

4989.6

4752

1425.6

1009.8

594

1722.6

4158

5702.4

7722

 

Нийтдүн /НӨАТ-гүй/

734287.2

119073.6

92612.8

76074.8

69459.6

66152

19845.6

14057.3

8269

23980.1

57883

79382.4

107497

 

                           

 

“НАЛАЙХЫН ДУЛААНЫ СТАНЦ” ТӨХК-ИЙН 2021 ОНД ХЭРЭГЛЭГДЭХ

 

ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

Сар

Жилийннийтдүн

1-р сар

2-р сар

3-р сар

4-р сар

5-р сар

6-р сар

7-р сар

8-р сар

9-р сар

10-р сар

11-р сар

12-р сар

 

ЦЭХ  /мян.квт/

4660

750

570

480

450

360

140

90

55

145

420

520

680

 

ЦЭХ нэгжүнэ

128.5

128.5

128.5

128.5

128.5

128.5

128.5

128.5

128.5

128.5

128.5

128.5

128.5

 

ЦЭХ-нийтөлбөр /мян./

598810

96375

73245

61680

57825

46260

17990

11565

7067.5

18632.5

53970

66820

87380

 

ЦЭХ-нийчадлынтөлбөр /9000/

116500

18750

14250

12000

11250

9000

3500

2250

1375

3625

10500

13000

17000

 

Сэргээгдэх ЭХ-нийдэмжихтөлбөр /11,88/

55360.8

8910

6771.6

5702.4

5346

4276.8

1663.2

1069.2

653.4

1722.6

4989.6

6177.6

8078.4

 

Нийтдүн /НӨАТ-гүй/

770670.8

124035

94266.6

79382.4

74421

59536.8

23153.2

14884.2

9095.9

23980.1

69459.6

85997.6

112458.4

 

                           
                           
                                                   

 

 1. БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ
 1. Бодлогын хэрэгжилтийг захирлын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн хариуцсан чиглэл бүртээ хяналт тавьж гүйцэтгэлд нь үнэлгээ өгнө.
 2. Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлын хэсгийг тухайн төсөл хөтөлбөр бүр дээр нь ажлын онцлогийг харгалзан гүйцэтгэх захирлын тушаалаар батлагдсан ажлын хэсэг явуулна.
 3. Бодлогын баримт бичгийг шинээр боловсруулах, нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шийдвэрийг захирлын зөвлөлийн шийдвэрээр гаргана.

 

Хяналт шинжилгээ хийх зарчим

 

 

 

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ажилтны эрх, үүрэг

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ажилтан нь дараах эрхтэй байна:

 1. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээнд хамаарах мэдээлэл, баримт, материалыг холбогдох нэгж, албан тушаалтнаас гаргуулан авах.
 2. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дүгнэлтээр зөвлөмж өгөх. Өгсөн зөвлөмжийг хангалтгүй биелүүлсэн албан тушаалтанд хариуцлага тооцох саналыг эрх бүхий албан тушаалтанд уламжлах.
 3. Хууль тогтоомжоор олгогдсон бусад эрх.

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх албан хаагч нь дараах үүрэгтэй байна:

 1. Хууль тогтоомж, ёс зүйн дүрмийг баримтлан ажиллах.
 2. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний явцад олж авсан баримт, мэдээллийн нууцыг чанд хадгалж зөвхөн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үйл ажиллагаанд ашиглах .
 3. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээнийүнэлэлт, дүгнэлт, зөвлөмжийг хууль тогтоомж, баримт нотолгоонд үндэслэн гаргах.
 4. Мэргэжил, мэдлэг, чадвараа тогтмол дээшлүүлэн хөгжүүлэх.

 

Бодлогын зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтийн үнэлгээгдараах аргачлалаар тооцно

 1. “Үр дүнтэй”-зорилт, арга хэмжээ нь оновчтой тодорхойлогдсон, шалгуур үзүүлэлт, зорилтот түвшиндээ бүрэн хүрсэн, удирдлага зохион байгуулалт сайн, үр дүн гарсан бол 100 хувь (91-100 хүртлэх хувь)
 2. “тодорхой үр дүнд хүрсэн”-зорилт, арга хэмжээ нь шалгуур үзүүлэлт, зорилтот түвшиндээ бүрэн хүрээгүй, тодорхой үр дүн гарч эхэлж байгаа, хэрэгжилт, үр дүнг нэмэгдүүлэх шаардлагатай бол 70 хувь (61-90 хүртэл хувь)
 3. “эрчимжүүлэх шаардлагатай”-зорилт арга хэмжээ нь шалгуур үзүүлэлт, зорилтот түвшиндээ хүрээгүй, удирдлага, зохион байгуулалт, хариуцлагыг сайжруулж, үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх шаардлагатай бол 40 хувь (31-60 хүртэл хувь)
 4. “Үр дүнгүй”-зорилго, зорилт, арга хэмжээг илүү сайн тодорхойлох шаардлагатай, шалгуур үзүүлэлт, зорилтот түвшиндээ хүрээгүй, төсөв хөрөнгийг үр дүнтэй зарцуулж чадаагүй, удирдлага зохион байгуулалт хангалтгүй бол 0 хувь (0-30 хүртэл хувь)
 5. “Үнэлэх боломжгүй”-зорилго нь тодорхойгүй, шалгуур үзүүлэлт нь шаардлага хангаагүй, эсхүл шалгуур үзүүлэлттэй боловч гүйцэтгэлийг үнэлэхэд хангалттай мэдээлэл байхгүй, төсөв хөрөнгө тодорхойгүй, гадаад хүчин зүйлээс шалтгаалсан зэргийг баримтаар нотолсон бол.

 

 

 

 

Хүсэлт илгээх